บริการจัดอบรมภาคทฤษฏี สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถและต่อใบอนุญาตขับรถ

    มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ในการจัดการอบรมภาคทฤษฏีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและขอต่อใบอนุญาตขับรถ

  อัตราค่าบริการ

-ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ อบรม 5 ชั่วโมง 300 บาท

-ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ อบรม 1 ชั่วโมง 50 บาท

 

"สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย"

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบใบขับขี่


แนวข้อสอบใบขับขี่  1.เครื่องหมายพื้นทาง 2.เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย 3.กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 4.กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 5.การบำรุงรักษา 6.การรับรู้สถานการณ์อันตราย 7.ป้ายเตื่อน 8.ป้ายแนะนำ 9.ป้ายบังคับ 10.มารยาทและจิตสำนึก 11.รูปภาพจราจร

Our Latest Contents

บทความ สาระความรู้ดีๆ และข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์วิจัยความปลอดภัยทางท้องถนน

รอบการเปิดอบรมล่าสุด  

ศูนย์ฝึกอบรมจะมีการจัดอบรมตามรอบการอบรม โดยสามารถเลือกรอบและลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าอบรมต่ออายุใบขับขี่ (1 ชั่วโมง) สามารถติดต่อมาได้ทางเฟส หรือทางโทรศัพท์ 095-641-4077 และ 055-964-079 (เวลาราชการ) เพื่อทางศูนย์รวบรวมยอดของผู้ที่สนใจ และพิจารณาจัดการอบรมให้ค่ะ

ขั้นตอนการขอรับการอบรม

อบรมภาคทฤษฏีที่มอนอ แต่นำไปใช้สอบปฏิบัติได้ทั่วประเทศ

1

ลงทะเบียนอบรม

ผู้สนใจสามารถเข้ามาลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านทางเว็บไซต์ โดยจะจัดอบรมตามรอบอบรมหรือติดต่อที่เบอร์ 055-964-079 และ 095-641-4077

ลงทะเบียน

2

พิมพ์ใบสมัคร

ภายหลังจากที่ผู้สนใจได้ลงทะเบียนสมัครผ่านเว็บไซต์และจะต้อง Print ใบสมัครพร้อมลงชื่อในใบสมัคร เตรียมหลักฐาน และนำมายื่นในวันอบรม

พิมพ์ใบสมัคร

3

ชำระค่าบริการอบรม

ชำระค่าบริการอบรมได้ในวันที่อบรม

4

รับหนังสือรับรอง

หลังจากอบรมแล้วท่านจะได้รับหนังสือรับรองการอบรมและรายงานผลการอบรม เพื่อนำไปประกอบในกระบวนการเพื่อขอหรือรับใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด

About Us 

ศูนย์ฝึกอบรมด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฏี
  บริการจัดอบรมภาคทฤษฏี สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถและต่อใบอนุญาตขับรถ
ภายใต้การดูแลของหน่วยวิจัยความปลอดภัยทางถนน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่อบรม

   อาคารวิศวกรรมโยธา Slope 3 ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

	ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Our Location