วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร .... Naresuan University Engineering Journal

" Going towards ACI "

 
ข้อมูลวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 

สำหรับติดต่อ ประสานงาน
   
    ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
    รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   
    ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
   
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัส นัถฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
   
    ศาสตราจารย์ ดร. วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทิดทูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
    ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา จีนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมราช วันทวิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
    รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจริญใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
    รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ปัทมธรรมกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
    รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โภคา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
    รองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
    รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
    รองศาสตราจารย์ ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
    รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ โพธิ์เงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา กนกจารุวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย ฤตวิรุฬห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    รองศาสตราจารย์ ดร.สมร หิรัญประดิษฐกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มแม่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ พลพิทักษ์ชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก้ากันยา สุดประเสริฐ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
    ดร.นฤมล สีพลไกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
    ดร.นวรัตน์ วรอวยชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
    Dr. Ivan Lee School of Information Technology and Mathematical Sciences University of South Australia  
    ดร.สิทธิพงษ์ มหาธนบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
   
    นางสาวนุชนารถ แก้วแดง    
    นายวิสุทธิ์ แก้วป้องปก    

 

Naresuan University Engineering Journal : 2012 © Design By wisutk.