วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร .... Naresuan University Engineering Journal

" Going towards ACI "

 
ข้อมูลวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 

สำหรับติดต่อ ประสานงาน
   
  วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความปริทรรศน์หรือบทความวิชาการ ที่มีกระบวนการพิจารณาบทความประเภท Peer-Reviewed เพื่อคัดสรรบทความที่มีคุณภาพลงตีพิมพ์ในวารสาร โดยนำเสนอแนวคิด นวัตกรรม และผลงานวิจัยใหม่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวข้องกับงานในหลากหลายสาขา อาทิเช่น วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมวัสดุและเคมี อีกทั้งยังรวมถึงงานในด้านการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เช่น สาขาแมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีพลังงานเทคโนโลยีในการออกแบบและการผลิต การจัดการด้านอุตสาหกรรม และวิศวกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น หากงานวิจัยใดมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ หรือสัตว์ทดลอง วารสารฯ จะรับพิจารณาเฉพาะบทความที่มีหลักฐานยืนยันว่า โครงการวิจัยได้ผ่านการรับรองเชิงจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลองแล้วเท่านั้น นอกจากนั้น สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เจ้าของผลงานนิพนธ์ต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับทราบ ข้อมูลและตัดสินใจเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ
      วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร มีกําหนดออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน และฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม โดยมีเงื่อนไขคือ ผลงานที่ส่งมามายังกองบรรณาธิการของวารสาร จะต้องไม่เคยเสนอ หรือกําลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน วารสารฯ รับตีพิมพ์ ต้นฉบับทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
      ทั้งนี้การอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการวิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด
   
        เป็นวารสารวิชาการที่มีกระบวนการพิจารณาบทความประเภท Peer-Reviewed เพื่อคัดสรรบทความที่มีคุณภาพลงตีพิมพ์ในวารสาร โดยนำเสนอแนวคิด นวัตกรรม และผลงานวิจัยใหม่ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวข้องกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมวัสดุและเคมี อีกทั้งยังรวมถึงงานในด้านการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เช่น สาขาแมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีพลังงานเทคโนโลยีในการออกแบบและการผลิต การจัดการด้านอุตสาหกรรม และวิศวกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น  

 

Naresuan University Engineering Journal : 2012 © Design By wisutk.