วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร .... Naresuan University Engineering Journal

" Going towards ACI "

 
ข้อมูลวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 

สำหรับติดต่อ ประสานงาน
   
  ผู้แต่งสามารถส่งบทความเป็นภาษาไทย หรือภาษอังกฤษ โดยการส่งบทความ
ผู้แต่งสามารถส่งบทความในรูปแบบไฟล์ MSWord, PDF และ Latex มายัง
http://www.tci-thaijo.org/index.php/nuej ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรูปแบบ
การเขียนบทความได้จาก http://web2.eng.nu.ac.th/nuej2012/download.php
หรือ ติดต่อได้ที่
      กองบรรณาธิการ NUEJ (หน่วยวิชาการ)
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
      อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
      โทร. 055-963951
   
 

 

 

Naresuan University Engineering Journal : 2012 © Design By wisutk.